Ledlenser

NAGRADNA IGRA “Ledlenser”

Ledlenser_nagradna_igra

NAGRADNA IGRA “Ledlenser”

Sodelujte v nagradni igri na Facebooku in Instagramu.

NAGRADA:
1 x LEDLENSER Avtomobilska svetilka srebrno črna 12V

ledlenser_automotive_box

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Ledlenser«

Splošne določbe

Organizator nagradne igre, z naslovom »Ledlenser«(v nadaljevanju: nagradna igra), je AV Progres d.o.o, Cesta Pohorskega bataljona 21, 3320 Velenje (v nadaljevanju: organizator ali AV Progres ali upravljavec). Ta pravila in pogoji so podrobno opisana v nadaljevanju in določajo način izvedbe nagradne igre, katere namen je promocija spletne trgovine Lepdom.si in so v času izvajanja nagradne igre objavljena na Facebook profilu https://www.facebook.com/www.lepdom.si/ v zavihku »Zapiski«.

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri. S pristopom k sodelovanju v nagradni igri udeleženci soglašajo, da se strinjajo s pravili nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

Trajanje nagradne igre in pogoji sodelovanja

Nagradna igra poteka od 03.02.2021 do 15.02.2021 (do 23:59) na Facebook profilu Lepdom.si https://www.facebook.com/www.lepdom.si/, ter Instagram profilu Lepdom.si https://www.instagram.com/lepdom.si/.
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre in bodo v opredeljenem obdobju izpolnile vse potrebne korake za sodelovanje. Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri na 2 različnih platformah. Vsakdo, ki do vključno 15.02.2020 (do 23:59) v komentar pri Facebook objavi z nagradno igro »ledlenser« všečka profilno Facebook stran Lepdom.si oz. sledi Lepdom.si profilu na Instagramu in v komentarju označi prijatelja sodeluje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki sprejmejo pravila in pogoje nagradne igre. Z oddajo komentarja se sodelujoči strinja s pogoji in pravili te nagradne igre in z obdelavo osebnih podatkov s strani organizatorja te nagradne igre.

Nagrada in nagradno žrebanje

Žrebanje bo potekalo na sedežu Prokraft.si in Lepdom.si, Orla vas v petek 16.02.202.

Izmed vseh udeležencev nagradne igre, ki bodo izpolnili vse potrebne korake za sodelovanje bomo v žrebanju izžrebali 1 nagrajenca, ki bo prejel 1 kos LEDLENSER Avtomobilske svetilke 12V.

Žrebanje nagrajencev bo 16.02.2021. Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi predstavnikov organizatorja. O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja in nagrajencih. Zapisnik se hrani pri organizatorju.

Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni z imenom in priimkom nagrajenca najkasneje 3 delovne dni po koncu žrebanja na LEPDOM Facebook profilu https://www.facebook.com/www.lepdom.si/.

Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.

Obveščanje in objava nagrajenca ter prevzem nagrade

Nagrajenec bo na dan žrebanja obveščen o nagradi preko zasebnega sporočila na Facebooku ali e-mail sporočila. V njem bo prejel tudi podrobna navodila glede prevzema nagrade.

Vsak nagrajenec mora najkasneje v 5 dneh po poslanem sporočilu posredovati svoje podatke (ime, priimek, telefonska številka, elektronski naslov, naslov bivališča) organizatorju. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov ne posreduje v roku, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Nagrajenec bo o nadaljnjih podrobnih navodilih glede prevzema nagrade obveščen po elektronskem sporočilu s strani organizatorja. Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se podatki o njegovem imenu, priimku in prejeti nagradi javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in na Facebook profilu Lepdom.si https://www.facebook.com/www.lepdom.si/oz. na povezanih objavah, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bo zahteval nikakršnega plačila ali odškodnine. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Morebitne stroške, ki so povezani s pridobitvijo nagrade, krije organizator nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da se nagrada ne podeli, če ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili oz. ne posreduje zahtevanih podatkov v 5 dneh od poslanega e-mail sporočila.

Davčne obveznosti

Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini. Obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov za nagrade gre v breme nagrajenca, oz. osebe, na katero je izžrebanec prenesel nagrado. V davčno osnovo se ne všteva dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne presega 42 EUR. V skladu z Zakonom o dohodnini mora nagrajenec sporočiti davčno številko za prevzem nagrade. Davčno številko potrebujemo za prijavo vrednosti nagrade. Dobitnik nagrade mora plačati akontacijo dohodnine. Strinjanje s plačilom akontacije dohodnine je pogoj za izročitev nagrade. Nagrade, izročene nagrajencem (fizičnim osebam) so obdavčene z DDV in dohodnino.

Dohodnina

V 108. členu ZDOH-2 je določeno, da se v davčno osnovo ne všteva posamezno darilo do 42 € (oz. skupna vrednost od istega darovalca 84 € v davčnem letu). Velja za darilo drugim, torej ne zaposlenim in ne lastnikom! Kajti, če se da darilo zaposlenim je to boniteta, če se darilo da lastniku, ki ni zaposlen v svojem podjetju, je to prikrito izplačilo dobička. Po 2. odst. 35. člena Zakona o davčnem postopku je za vsa izplačila potrebno pridobiti davčno številko ne glede na obliko oz. višino. Kar prevedeno pomeni: Če da pravna, fizični osebi bon ali kakšne druge vrste darilo pod 42 € davčne številke ne potrebujemo. Darilo nad 42 €, se obruti (1,33) in odvede akontacija 25%, obrazec REK – 2, TRR 01100-8441406021- DŠ – 06017. V davčni napovedi se poroča o dohodkih, za katere smo bili med letom dolžni DURS predložiti REK obrazce (337. člen ZDavP-2).

Zbiranje, obdelovanje in varstvo osebnih podatkov

Udeleženci v nagradni igri tudi soglašajo, da upravljavec AV Progres d.o.o, Cesta Pohorskega bataljona 21, 3320 Velenje, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. (Uradni list RS, št. 94/07) ter drugimi (npr. davčnimi) predpisi.

Osebni podatki, ki se zbirajo so, ime, priimek, mobilna telefonska številka, veljaven elektronski naslov, naslov bivališča, davčna številka. Pridobljene podatke bo organizator nagradne igre hranil do poteka zakonskega roka njihove hrambe, oz. do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti, ki bi se eventualno lahko pojavila kot posledica nedelovanja Facebook spletne strani, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev.

Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi nagrajenca oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Končne določbe

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 02.02.2021. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilih bodo udeleženci obveščeni z objavami na že zgoraj omenjenih komunikacijskih kanalih. Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na zasebno sporočilo na Facebook strani Prokraft in Lepdom. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča. Te nagradne igre ne upravlja in ne sponzorira Facebook, niti ni Facebook na noben način povezan z nagradno igro in zanj ni odgovoren. Vse zahteve, komentarje ali pritožbe glede nagradne igre je treba nasloviti na organizatorja.

Orla vas, 02.02.2021